permanentemakeup-header2

Perfect strak resultaat

Klachtenregeling

Deze pagina kunt u ter informatie gebruiken voor klachten.


Artikel 1: begripsbepalingen
In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:
• Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de opleiding of docent, of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht en/of de kwaliteit van de dienstverlening.
• Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een Klacht kenbaar maakt.
• Klachtenfunctionaris: de medewerker van MBC Cosmetics, die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2: toepassingsbereik
1. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere opleidingsovereenkomst tussen MBC Cosmetics en de cursist.
2. Iedere medewerker van MBC Cosmetics draagt zorg voor klachtafhandeling conform deze klachtenregeling.

Artikel 3: doelstellingen
Deze klachtenregeling heeft tot doel:
1. Het vastleggen van een code om Klachten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.
2. Het vastleggen van een code om de oorzaken van Klachten vast te stellen.
3. Het behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling.
4. Het trainen van medewerkers in klantgericht reageren op klachten.
5. Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4: informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze klachtenregeling is openbaar gemaakt. MBC Cosmetics wijst de cursist voor het aangaan van de overeenkomst van de opleidingsovereenkomst erop dat het bedrijf een klachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. Klachten die na behandeling conform artikel 5 van dit klachtenreglement niet zijn opgelost kunnen door de Klager of MBC Cosmetics worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Artikel 5: interne klachtcode
1. Iedere Klacht wordt doorgeleid naar mevr. M. Wiersma, die optreedt als Klachtenfunctionaris.
2. De Klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de Klacht en stelt de Klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cursist tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de Klachtenfunctionaris.
4. De Klachtenfunctionaris handelt de Klacht af binnen vier weken na ontvangst van de Klacht.
5. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moeten de klager hiervan binnen de vastgestelde termijn van 4 weken in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven.
6. De Klachtenfunctionaris stelt de Klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
7. Indien de Klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de Klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
6. De Klachtenfunctionaris stelt de Klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. 7. Indien de Klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de Klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht. MBC COSMETICS 01-01-2017 Alkmaar | Dordrecht
8. Indien de klacht niet opgelost kan worden, of niet naar tevredenheid van de cursist, dan wordt de klacht overgedragen aan een onafhankelijke derde , te weten - Hendrik de Jongste, Lansigt Accountants - http://www.lansigt.nl/, 0180-481444, Hendrik.deJongste@lansigt.nl.
9. De uitspraak van de onafhankelijke derde partij , te weten -Hendrik de Jongste - is voor beide partijen bindend. Eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld, met een maximaal gestelde termijn van 4 weken.

Artikel 6: geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De Klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. De Klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. Zie algemene voorwaarden Allround Permanente make-up opleiding artikel 12.
2. De Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7: verantwoordelijkheden
1. De Klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de Klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3. De Klachtenfunctionaris houdt de Klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De Klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8: klachtregistratie
1. De Klachtenfunctionaris registreert de Klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een Klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3. De Klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de Klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van codes.
4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor van MBC Cosmetics besproken en ter besluitvorming voorgelegd.